KYUK AM

Aqacuugaq Qayagaulrianek Ciuniurillruuq, Qalartellruut Qalaruciyaramek Ilait

Aug 10, 2017

Peter "Aqacuugaq" Twitchell for August 10, 2017 Ketvarrluku
Credit Petra Harpak / Bethel Broadcasting Inc.